Băng gai dính hình xu và lưng vuông trơn

BH6619

Dán dính hình xu và lưng vuông trơn được thiết kế để hiển thị đồ họa, bao bì vật phẩm nhỏ, vv

 
TỪ 13MM LÊN TỚI 50MM
25 mét / cuộn
Có sẵn 100% nylon, 60% nylon 40% polyester hoặc 40% nylon 60% Polyester, 100% polyester. Móc đúc. Đối với hình dạng đặc biệt, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
TỪ 13MM LÊN TỚI 50MM
25 mét / cuộn
Có sẵn 100% nylon, 60% nylon 40% polyester hoặc 40% nylon 60% Polyester, 100% polyester. Móc đúc. Đối với hình dạng đặc biệt, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
TỪ 13MM LÊN TỚI 50MM
25 mét / cuộn
Có sẵn 100% nylon, 60% nylon 40% polyester hoặc 40% nylon 60% Polyester, 100% polyester. Móc đúc. Đối với hình dạng đặc biệt, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
© Copyright 2019-2024 BAIHE HOLDING CO., LTD. .